B6U
lname
fname
hcb6
acb6
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Araujo
Dennis
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Combs
Clay
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
Cross
Scott
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Diaz
Bobby
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Ellis
Ian
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
Gochez
Ernie
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
Golden
Greg
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
Julianel
Ben
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Kim
Edward
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
LARK
ANDREW
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Lark
Andrew
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Lendvai-Lintner
Geza
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Mastrangelo
Rocco
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Matz
Greg
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Petar
Brennan
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Piscopo
Rob
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Roldan
Alex
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Schwarz
Bryan
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Stift
Ian
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
thacher
ryan
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Whalen
Brian
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Whiting
Jeff
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Whiting
Jeff
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Almgren
Anders
Boys 6U (2013)
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Almgren
Anders
Boys 6U (2013)
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Araujo
Dennis
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Bhargava
Katie
Boys 6U (2013)
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Branning
Ronald
Boys 6U (2013)
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Christie
Scott
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
COLLINS
JONATHAN
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Hayward
Matt
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Laxton
Nicholas
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Laxton
Nicholas
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Lee
Joon Hee
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
Petar
Brennan
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Popkowski
Eric
Boys 6U (2013)
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Proia
Vince
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Schanna
Tricia
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Valdez
Stephen
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Varca
Brian
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Wheeler
Nathan
Boys 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Zhe
Michael
Boys 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)

G6U
lname
fname
hcg6
acg6
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Aliaga
Justtini
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Aliaga
Justtini
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Chen
Cyrus
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Dossey
Eddie
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Garfinkle
Matthew
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Goubran
George
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Harris
Chad
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Jangaard
Nolan
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Kuhl
Elizabeth
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Lange
Stuart
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Lohman
Chris
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
McCarthy
Natalie
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Mcelwee
Brandon
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
MORA
ERIC
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
OMalley
Morgan
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Parker
Steven
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Pickart
Timothy
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Sarachman
Mike
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Snodgrass
Terrence
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Berkley
David
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
7pm (10U+ only)
Bronson
Michael
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
cole
chris
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Gomez
Nannette
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Hamilton
Jeff
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Hawkins
Scott
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
Hokonohara
Tsuyoshi
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Lau
Wendy
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Lau
Wend
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
McGee
Kevin
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Parker
Matthew
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Reyes
Mariah
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Rihn
Curtis
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Sanchez
Paola
Girls 6U (2013)
5pm (all divs)
Trost
Sarah
Girls 6U (2013)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

B7U
lname
fname
hcb7
acb7
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Bartrum
Josh
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Beshk
David
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
Croxton
Jonathan
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Guigley
Rob
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Guigley
Rob
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Haggard
Trace
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Illig
Victor
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Jackson
Thomas
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Koko
John
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Larson
Zachary
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
MacLeod
Chase
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Mcelwee
Brandon
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Morrow
Jenn
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Norton
John
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Ojinaga
Alecia
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Rovsek
Christian
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Ruggiero
Paul
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Shaia
Greg
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Shwam
Mike
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Siderius
Jessica
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Spear
Kris
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Walton
Elizabeth
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Zimmerman
Kurt
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Burns
Chris
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Edwards
Kristin
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Gaspar
Cade
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Hokerson
David
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Na
Steven
Boys 7U (2012)
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Schoen
David
Boys 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Segura
Gustavo
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Serlin
Darryl
Boys 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

G7U
lname
fname
hcg7
acg7
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Albright
Casey
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Anderson
Erik
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Boatright
Noah
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Cascardo
Heidi
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
ceja
Alex
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Diaz
Bobby
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Dohrman
Shaun
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Koko
John
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Lerit
Douglas
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
McGinty
Lindsay
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Scott
Cory
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Scuderi
Jeff
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Stadel
Andrew
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Stadel
Andrew
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Vataha
Collin
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
White
Chad
Girls 7U (2012)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Erickson
Mollie
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Haldorsen
Thomas
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Kent
John
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Kucich
Rob
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Metz
Jerome
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Mourer
Darrin
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
NATIONS
JASON
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Segura
Gustavo
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Sherman
Gary
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Smiley
Tasha
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
Stora
Rebecca
Girls 7U (2012)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Tenerelli
Franco
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Tenerelli
Franco
Girls 7U (2012)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

B8U
lname
fname
hcb8
acb8
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Bradley
Graeme
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Brown
Fred
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Dohrman
Shaun
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Dyas
Mark
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Engel
William
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
Julianel
Ben
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Karney
Kimberly
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Koorapati
Sai
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Koorapati
Sai
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Nebot
Jonathan
Boys 8U (2011)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Nebot
Jonathan
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Nebot
Jonathan
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Petersen
David
Boys 8U (2011)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Petersen
David
Boys 8U (2011)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
Piscopo
Rob
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Quiming
Al
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Sander
Kevin
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Searle
Blaine
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Whiting
Jeff
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Whiting
Jeff
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ackerman
Brett
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Bauer
Ginaea
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Crandall
Teppi
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Edwards
Kristin
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
miyasaki
Gavin
Boys 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
NAVARRO
DUSTIN
Boys 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)

G8U
lname
fname
hcg8
acg8
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Breiter
Kaelie
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Clark
Brian
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Cordova
Bruce
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Corsello
Peter
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Gilbert
Robert WIlliam
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Gilchrist
Brian
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
Hansen
Mark
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Jangaard
Nolan
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Litfin
Grant
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ottomanelli
Peter
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Prager
Ryan
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Sanchez
Carissa
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Schanna
Tricia
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Schwarz
Bryan
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Shaigineik
Cheryl
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Shaigineik
Cheryl
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Snodgrass
Terrence
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Villicana
Shawna
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Villicana
Shawna
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Villicana
Shawna
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Barclay
Aaron
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Brown
Fred
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Buchheim
Peter
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
Edgar
Chris
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Horn
Becky
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Lark
Andrew
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
McLaughlin
Laura
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
McLaughlin
Laura
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Nichols
Jason
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Paxton
Eric
Girls 8U (2011)
Girls 8U (2011)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Petar
Brennan
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Petar
Brennan
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Sanchez
Paola
Girls 8U (2011)
5pm (all divs)

B10U
lname
fname
hcb10
acb10
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Fox
Dennis
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Hales
Bryce
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Kirby
Chris
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
McPhee
James
Boys 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Megerian
J (Jonathan) Thomas
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Megerian
Jonathan (Tom)
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
MORA
ERIC
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
NATIONS
JASON
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Odekirk
Kevin
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Rush
Dean
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Whalen
Brian
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Cierpial
Brian
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
Cierpial
Brian
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Golden
Greg
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
Harris
Chad
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Hawkins
Ryan
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
McGrath
Jaime
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Pedranti
William
Boys 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Petar
Brennan
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Pollei
Taylor
Boys 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Stadel
Andrew
Boys 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Stadel
Andrew
Boys 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)

G10U
lname
fname
hcg10
acg10
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Ashbach
Danielle
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Ashbach
Danielle
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Boutwell
Doug
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Brennan
Journey
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Durand
Marcel
Girls 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Gaggiano
Michael
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Gaggiano
Michael
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
4pm (all divs)
Goubran
George
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Hungate
Paul
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Julianel
Ben
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Keller
Tim
Girls 10U (2009-2010)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Milo
Robert
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Nebot
Jonathan
Girls 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Nebot
Jonathan
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Nebot
Jonathan
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ortiz
Rob
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Romero
Lauro
Girls 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Simonsen
Christian
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Willits
Amy
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Zimmerman
Kurt
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Almgren
Anders
Girls 10U (2009-2010)
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Almgren
Anders
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ashbach
Danielle
Girls 10U (2009-2010)
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Cierpial
Brian
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
Cierpial
Brian
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Cook
Matt
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Erickson
Mollie
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Frankos
Chris
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Keene
Walter
Girls 10U (2009-2010)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ochoa
Michael
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
okumura
Jonnelle
Girls 10U (2009-2010)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
pardo
armando
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Wood
Myra
Girls 10U (2009-2010)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)

B12U
lname
fname
hcb12
acb12
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Egan
William
Boys 12U (2007-2008)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Evans
Jeff
Boys 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ray
Johnny
Boys 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Chapin
Brad
Boys 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Fischer
Jason
Boys 12U (2007-2008)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Higuchi
Sophie
Boys 12U (2007-2008)
Boys 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Turney
Jason
Boys 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

G12U
lname
fname
hcg12
acg12
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Acevedo
Kenneth
Girls 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Charlesworth
George
Girls 12U (2007-2008)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Corriveau
Daniel
Girls 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Garibaldi
Kevin
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Gentry
Evan
Girls 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
Mourer
Darrin
Girls 12U (2007-2008
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
Needelman
Mitch
Girls 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Swaim
Ramon
Girls 12U (2007-2008)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Trujillo
Christian
Girls 12U (2007-2008)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Zimmerman
Kurt
Girls 12U (2007-2008
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Gajda
Scott
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Garibaldi
Kevin
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Parra
Harry
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Sterner
Daniel
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Sterner
Daniel
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Vetter
Daniel
Girls 12U (2007-2008)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Villicana
Shawna
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Villicana
Shawna
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Zale
Eric
Girls 12U (2007-2008)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

B14U
lname
fname
hcb14
acb14
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Konidana
Suman
Boys 14U (2005-2006)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
Ruvalcaba
Jaime
Boys 14U (2005-2006)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Ruvalcaba
Jaime
Boys 14U (2005-2006)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Mangan
Ryan
Boys 14U (2005-2006)
Boys 14U (2005-2006)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Overholtzer
Jason
Boys 14U (2005-2006)
Schick
Anthony
Boys 14U (2005-2006)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

G14U
lname
fname
hcg14
acg14
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Hatter
Christopher
Girls 14U (2005-2006)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Petersen
David
Girls 14U (2005-2006)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
Petersen
David
Girls 14U (2005-2006)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5pm (all divs)
Simonsen
Christian
Girls 14U (2005-2006)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Olsen
Isaiah
Girls 14U (2005-2006)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Parra
Harry
Girls 14U (2005-2006)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

B16U
lname
fname
hcb16
acb16
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7

G16U
lname
fname
hcg16
acg16
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
McPhee
James
Girls 16U (2003-2004)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
Wells
Mike
Girls 16U (2003-2004)
7pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)

B19U
lname
fname
hcb19
acb19
mon4
mon5
mon530
mon7
tue4
tue5
tue530
tue7
wed4
wed5
wed530
wed7
thu4
thu5
thu530
thu7
fri4
fri5
fri530
fri7
Moscrop
Mike
Boys 19U (2000-2002)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
4pm (all divs)
5pm (all divs)
5:30pm (10U+ only)
7pm (10U+ only)